CzechHosting - Domov pro Vaše www stránky
 Účet administrace:  uživatel nepřihlášen 
VYZKOUŠEJTE SI DOMÉNU  >>>  Je doména volná?   www.
  Náš tip:   Ceny domén >>> .CZ za 212,- / 1 rok   .COM, .NET, .BIZ, .INFO .. od 339,- / 1 rok.
Domény
WebHosting
MailHosting
Speciální služby
Podpora
Informace
Spolupráce
Kontakty
Ikonka do pro Vaše stránky

webhosting
webhosting

Obchodní podmínky

CzechHosting v rámci zajištění registračních a hostingových služeb nejvyšší kvality ustanovuje tyto obchodní podmínky.

Smluvní strany vyjadřují svůj souhlas s uvedenými obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné mezi:

provozovatelem služby CzechHosting:
Galance internet
Bohumil Boura
Fibichova 962
289 03 Městec Králové
IČ: 62448064
(dále jen Poskytovatel)

a

Objednatelem
(dále jen Objednatel)

1. Předmět obchodních podmínek

1.1 Předmětem obchodních podmínek je služba Poskytovatele zajistit provoz virtuálního nebo skutečného serveru Objednatele na síti internet a služba registrace domén. Provozem serveru se rozumí služba přenosu dat po síti internet a s tím souvisejících dalších služeb.
1.2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Registrace domén

2.1 Vlastníkem doménového jména se stává vždy objednatel, nikoli Poskytovatel. Poskytovatel zajistí registraci doménového jména u příslušných registrátorů.
2.2 Doménové jméno si stanovuje Objednatel na základě podmínek stanovených správcem nejvyšší domény a nemůže být poskytovatelem nijak omezováno. Přednost při přidělování jména je určována podle pořadí žádostí o registrace.
2.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním jména domén, které jsou obchodními jmény nebo registrovanými ochrannými známkami.
2.4 Objednatel se zavazuje bez prodlení splatnosti faktur uhradit registrační a obnovovací poplatky včetně administrativních úkonů, které jsou uvedeny v ceníku služby CzechHosting.
2.5 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za omezení nebo zánik vlastnických práv Objednatele k doménovému jménu, pokud platba Poskytovatelem vyfakturovaného poplatku za obnovení registrace doménového jména nebyla připsána na bankovní účet Poskytovatele nejpozději jeden den před vypršením platnosti registrace doménového jména.
2.6 Registrace bezplatných domén CzechHostingu jsou závislé na současném využívání některé varianty hostování.
2.7 Prodloužení platnosti registrace domény může Poskytovatel provést automaticky bez předchozího souhlasu Objednatele.
2.8 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce registrace doménového jména.

3. Služba webhosting

3.1 Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény Objednatele tak, aby účastníci sítě internet měli přístup k www stránkám či jinému obsahu uloženému na serveru, dále přístup Objednatele ke svým e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah serveru popř. jiné možnosti dle odpovídající varianty.
3.2 Objem zpracovávaných dat je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozované varianty. Objem přenášených dat není omezen.
3.3 Objednateli, který nadměrně využívá velké množství systémových prostředků serveru (jako je využití procesoru, diskový prostor, přenosové kapacity,...), bude nabídnuta možnost připlatit si nad rámec sjednané úplaty za poskytnuté služby či možnost přejít na jinou variantu nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových prostředků na přijatelnou úroveň. V jiném případě si Poskytovatel vyhrazuje právo na ukončení provozu služby bez náhrady.

4. Služba serverhosting

4.1 Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény na pronajatém serveru nebo provoz vlastního serveru zákazníka tak, aby účastníci sítě internet měli přístup k www stránkám či jinému obsahu uloženému na serveru, dále přístup Objednavatele ke svým e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah serveru popř. jiné možnosti dle odpovídající varianty.
4.2 Objem zpracovávaných dat je omezen úplnou velikostí diskového prostoru serveru. Objem přenášených je omezen dle objednané varianty.
4.3 Provoz služby Objednatele, který nadměrně využívá přenosovou kapacitu sítě bude nabídnuta možnost za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání prostředků na přijatelnou úroveň.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Všechny služby poskytované Poskytovatelem mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za technickou správnost obsahu serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoli informací nebo dat, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Objednatel také nesmí uveřejňovat stránky s eroticky laděnou tématikou. Objednatel prohlašuje, že Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v případě porušení tohoto ustanovení obchodních podmínek ze strany Objednatele.
5.2 Propagace nelegálních aktivit, obsah nebo odkazy na obsah, který svou povahou poškozuje zájmy Poskytovatele nebo jiné servery na internetu, jsou zakázány. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit obsah, který je rozporu s obchodními podmínkami.
5.3 Při uzavření smlouvy formou komunikace na dálku, má Objednavatel právo, v souladu s $53 ods.4 písm.g zákona č.40/1964 Sb. (Občanský zákoník) do 14 dnů od data převzetí služby odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
5.4 Poskytovatel se zavazuje vrátit Objednateli 1/30 měsíčního poplatku za každý den, ve kterém nebyla poskytnuta služba déle než 8 hodin sjednaným způsobem. V případě, že během kalendářního měsíce bylo 7 a více dní, ve kterých nebyla déle než 8 hodin poskytnuta služba sjednaným způsobem, má uživatel nárok na plné vrácení celého měsíčního poplatku. Poplatky se vrací pouze na základě podání reklamace služeb uživatelem, jež je doručena poskytovateli do 6 měsíců ode dne, kdy služba nebyla poskytnuta sjednaným způsobem. Poplatky se vrací pouze formou odečtení z nejbližší faktury Objednatele nebo dobropisem.
5.5 Jakákoliv snaha o poškození provozu služby či virtuálních nebo skutečných serverů ze strany Objednavatele je přísně zakázána a bude důvodem ke zrušení poskytování služeb Objednavateli, popř. bude požadována náhrada vzniklé škody. 5.6 Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě uvedl Objednatel v objednávce služby neposkytne třetí osobě s výjimkou nařízení orgánů činných v trestním řízení a soudu. Více na stránce Ochrana osobních údajů.
5.7 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby.
5.8 Uživatel nesmí využívat službu k obtěžování třetích stran zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat.
5.9 Objednatel ze zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat špatně funkčními aplikacemi nebo skripty a nebude podnikat žádné kroky směřující k ovlivnění funkcí serveru. Poskytovatel si vyhrazuje právo v tomto případě odmítnout Objednavateli další provozování služby.
5.10 Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz stránek uživatele. Za neposkytnutí služby se nepovažuje případ výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložními zdroji, výpadek sítě nebo uzlu připojovatele serveru a servisní zásahy poskytovatele na serveru v rozsahu nezbytně nutném k zajištění provozu serveru. V případě ostatních výpadků se postupuje podle ujednání stanovených v bodu 5.3.
5.11 Objednatel má právo využívat bonusového programu CzechHosting Bonus. V tomto případě se postupuje podle pravidel CzechHosting Bonus programu.
5.12 Poskytovatel má právo kdykoliv bez předchozího upozornění Objednatele změnit pravidla programu CzechHosting Bonus nebo ukončit poskytování odměn programu CzechHosting Bonus bez náhrady.

6. Platební podmínky

6.1 Uživatel se zavazuje řádně zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za webhostingové služby jsou splatné měsíčně, čtvrtletně, půlročně nebo ročně předem (pokud není domluveno jinak), serverhostingové služby čtvrtletně nebo ročně předem (pokud není domluveno jinak) a registrační poplatky domén v intervalu 1 až 10 let předem.
6.2 Úhrada služeb se provádí na základě vystavené zálohové faktury nebo na základě faktury - řádného daňového dokladu bankovním převodem nebo složením hotovosti na bankovní účet Poskytovatele s uvedením variabilního symbolu a tak, aby hrazená částka byla připsána na bankovní účet Poskytovatele uvedený na faktuře nejpozději s datem uvedeným jako Splatnost faktury. Zálohové faktury a faktury mohou být předány Objednavateli elektronicky, písemně pozemní poštou nebo osobně.
6.3 Při neuhrazení poplatků po dobu delší než 10 dní od data splatnosti má Poskytovatel právo přerušit provoz poskytování webhostingových služeb, a to i bez předchozího upozornění Objednatele.
6.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit poplatky za služby a rozsah poskytovaných služeb. Takovéto změny musí být Objednateli předem písemně oznámeny.
6.5 U variant serverhostingu není poskytována bezplatná jednoměsíční doba provozu, fakturační období je vždy od okamžiku zahájení provozu služby. První faktura je splatná před uvedením služby do provozu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Provoz služby se u webhostingových služeb sjednává na dobu neurčitou a u serverhostingových služeb na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.
7.2 Provoz služby lze vypovědět bez udání důvodu. Výpověďní lhůta v případě služby na dobu neurčitou musí být doručena poskytovateli do 30 dnů před koncem uhrazeného období služby. Výpověď může být podána během zaplaceného období provozu služby. Výpověď lze učinit pouze písemnou formou. Výjimkou je výpověď dle bodu 5.3 nebo 7.3 Obchodních podmínek.
7.3 Poskytovatel vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu služby a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení obchodních podmínek Objednatelem nebo pokud Objednatel trvale neplní své povinnosti, plynoucí pro něho z placení úhrad za plnění služeb poskytovaných Poskytovatelem. Tímto není Objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytovaní služeb a povinnosti uhradit dlužné částky.
7.4 V případě změny DNS záznamu domény, nebo technického kontaktu domény, není nadále Poskytovatel povinen poskytovat související služby.
7.5 Objednatel nemá právo na vrácení uhrazené odpovídající částky za nevyužitou službu, pokud sám službu vypoví před uplynutím předplaceného období a pokud k výpovědi nedošlo z důvodu porušení smlouvy Poskytovatelem. Stejný důsledek má i ukončení provozu služby ze strany Poskytovatele v případě uvedeném v bodě 7.3.
7.6 Obě smluvní strany mají povinnost ve lhůtě jednoho týdne oznámit druhému, pokud dojde ke změně obchodního jména, sídla či místa podnikání, případně některého z údajů a osob uvedených jako zodpovědné za provoz v objednávce služeb.
7.7 Tyto smluvní podmínky ruší veškerá jiná smluvní ujednání spojená s Poskytováním služeb na serverech Poskytovatele, jakožto i pozbývají platnosti veškerá ostatní ujednání, jestliže nejsou s nimi ve shodě.
 

Doložka k ochraně osobních údajů

CzechHosting se zavazuje k dodržování Vašeho soukromí.

Vaše osobní údaje potřebné pro komunikaci s Vámi budou použity výhradně pro účely námi poskytováných služeb. Tyto osobní údaje jsou využity za účelem realizace objednaných služeb (např. registrace domén) a ke komunikaci s Vámi. Vyhrazujeme si právo Vás s použitím těchto údajů informovat o našich připravovaných aktivitách, nových službách, nabídkách apod.

CzechHosting se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě žádné třetí straně, s výjimkou případů údajů, které jsou potřebné pro registraci domén a jsou postoupeny v nezbytném rozsahu do systémů příslušných registrátorů.

Registrací Vašich údajů v systému potvrzujete souhlas s výše uvedeným účelem použití Vašich osobních údajů a skutečnost, že tato data poskytujete dobrovolně.

Osobní data jsou zabezpečována na nejvyšší možné úrovni. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 

Službu CzechHosting provozuje:

Galance internet
Bohumil Boura
Fibichova 962
289 03 Městec Králové
Czech Republic

IČO: 62448064
Bankovní spojení: 155477217/0300 ČSOB a.s.
Jsme plátci DPH
Datum vzniku: 28.11.1995

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné od 1. 10. 2008.
 


Informace:
Pro spojení s databází MySQL 4 ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mysql.czechhosting.cz.
 
Pro spojení s databází MySQL 5 ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mysql5.czechhosting.cz.
 
Pro spojení s databází MS SQL Server ze skriptů na webových stránkách používejte adresu mssql.czechhosting.cz.
 
Pro odesílání e-mailů ze skriptů na webových stránkách používejte adresu SMTP serveru localhost.
 

SafeMAIL
Antivirový a antispamový filtr SafeMAIL
 
Bez virů a spamu:
Všechny mailboxy na CzechHostingu chrání SafeMAIL Antivir a SafeMAIL Antispam.
Ceny domén (1 rok):
.cz      212,-
.eu 202,-
.com 345,-
.net 339,-
.biz 375,-
.info 381,-
.org 387,-
.sk 726,-
.cn 3.013,-
.bz 1.573,-
.ca 1.452,-
.cx 1.779,-
.de 762,-
.name 315,-
.pl 2.662,-
.tv 1.876,-
Ceník domén